Θέματα για Μελέτη

Θέματα για Μελέτη του 2ου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Οικονομικά “ΕΡΜΗΣ”

Ενδεικτικά Θέματα Μικροοικονομικής  

Σχεδιάστε στο ίδιο σχήμα, και εξηγήστε, μια τυπική συνάρτηση συνολικού προϊόντος, μέσου προϊόντος και οριακού προϊόντος στη βραχυχρόνια περίοδο. Σε αυτό το σχήμα, ποια είναι η «οικονομική περιοχή» της επιχείρησης και γιατί;

Υποθέστε τα εξής δεδομένα για τη σχέση μεταξύ εργασίας και παραγωγής προϊόντος μιας επιχείρησης:

L     Q
1     35
2     80
3     122
4     156
5     177
6     180

Βάσει των παραπάνω δεδομένων, υπολογίσετε το μέσο και οριακό προϊόν εργασίας και σχεδιάστε τα ερμηνεύοντας τη συμπεριφορά τους.

Ποιος είναι ο βασικός στόχος μιας ιδιωτικής επιχείρησης και πως τον επιτυγχάνει;

Υποθέστε ότι οι σχέσεις ζήτησης και προσφοράς καφέ είναι

Qd = 800 -8p και Qs = 200 + 4P, όπου οι ποσότητες εκφράζονται σε κιλά και  είναι η τιμή σε ευρώ. (α) Σχεδιάστε τις συναρτήσεις. (β) Λύστε για την τιμή και ποσότητα ισορροπίας και εξηγείστε τι προϋποθέτει αυτή η ισορροπία. (γ) Υπολογίστε την ελαστικότητα ζήτησης και την ελαστικότητα προσφοράς στο σημείο ισορροπίας.

Υποθέστε τα εξής δεδομένα ποσότητας προϊόντος, τιμής και συνολικού κόστους μιας επιχείρησης:

Q      P        TC

1      25       10

2      23       23

3      20       38

4      18       55

5      15       75

6      12.5    98

Βάσει των παραπάνω δεδομένων, υπολογίστε το επίπεδο παραγωγής που η επιχείρηση μεγιστοποιεί το κέρδος της.

Σε τι διαφέρει μια μονοπωλιακή επιχείρηση από μια επιχείρηση που λειτουργεί σε μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά;

Τι θα συμβεί σε μια πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση αν αυξηθεί: (α) το σταθερό κόστος της; (β) το μεταβλητό κόστος της;

Υποθέστε ότι μια πιτσαρία πουλά Q πίστες για 15 ευρώ την κάθε μια. Αν το συνολικό κόστος της δίνεται από τη συνάρτηση 5 + 0.1Q2, πόσες πίτσες πρέπει να πουλήσει η πιτσαρία για να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της; Σχεδιάστε τη λύση σας.

Πως επηρεάζει η αβεβαιότητα τις αποφάσεις των οικονομικών φορέων; Τι μπορούν να κάνουν οι φορείς αυτοί για να αμυνθούν;

Υποθέστε, ότι σε μια αγορά προϊόντος, η συνάρτηση ζήτησης για το προϊόν είναι Qd = 200-2P και η συνάρτηση κόστους μιας επιχείρησης, η οποία λειτουργεί σε αυτή την αγορά, είναι TC=30Q. Η επιχείρηση επιλέγει την παραγόμενη ποσότητα Q για να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της.

(α) Λύστε για τη τιμή και τη ποσότητα ισορροπίας όταν υπάρχει μόνο μια επιχείρηση.

(β) Τι αλλάζει αν η αγορά γίνει πλήρως ανταγωνιστική;

(γ) Σχεδιάστε τις λύσεις σας.

Ποιες  είναι  οι  αποδόσεις  κλίμακας για  τις  παρακάτω  συναρτήσεις παραγωγής, α) ως προς και τους δύο συντελεστές παραγωγής, β) ως προς τον καθένα συντελεστή παραγωγής ξεχωριστά.

(Υποθέστε ότι ο Ā είναι ένας σταθερός θετικός αριθμός):

Ενδεικτικά Θέματα Μακροοικονομικής  

Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους οι αγορές αποτυγχάνουν;

Τι είναι, και πως υπολογίζουμε, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) μιας χώρας;

Ποια είναι τα εργαλεία δημοσιονομικής πολιτικής που έχει στη διάθεσή της μια κυβέρνηση;

Τι συμβαίνει αν μια κυβέρνηση αυξήσει τις δημόσιες δαπάνες;

Ποια είναι τα εργαλεία νομισματικής πολιτικής που έχει στη διάθεσή της μια κεντρική τράπεζα;

Είναι το δημόσιο χρέος πρόβλημα;

Τι σημαίνει «διεθνής» κρίση; Συζητείστε σε σχέση με την πρόσφατη οικονομική κρίση της Ελλάδας.

Σε τι διαφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από μια εθνική κεντρική τράπεζα;

Τι είναι η συναλλαγματική ισοτιμία; Τι συνεπάγεται μια υποτίμηση του νομίσματος μιας χώρας ή μιας περιοχής όπως το ευρώ;

Ποιες είναι οι αιτίες της ανεργίας;

Υποθέστε μια οικονομία 2 χρονικών περιόδων μόνο (1,2) στη οποία η κυβέρνηση ξεκινά χωρίς δημόσιο χρέος, έχει φορολογικά έσοδα 10 σε κάθε χρονική περίοδο, δαπανά 20 στην χρονική περίοδο 1 (και άρα υπάρχει δημοσιονομικό έλλειμμα στην περίοδο 1) και μπορεί να δανεισθεί με επιτόκιο 10%. Ποιες πρέπει να είναι οι δημόσιες δαπάνες στη περίοδο 2 για να θεωρείται βιώσιμο το δημόσιο χρέος που εκδίδει στο τέλος της περιόδου 1; (Βοήθεια: Αφού η οικονομία έχει διάρκεια 2 περιόδων μόνο, το δημόσιο χρέος στο τέλος της περιόδου 2 είναι λογικά μηδέν – σκεφθείτε γιατί). 

Σε μια υποθετική οικονομία παράγονται δύο µόνο αγαθά Α και Β. Οι ποσότητες και οι τιμές των δυο αυτών αγαθών, σε δυο διαφορετικά έτη δίνονται στον πίνακα:

Ποσότητες Τιμές
Έτος Αγαθό Α Αγαθό Β Αγαθό Α Αγαθό Β
2010 4 3 1€ 4€
2011 2 3 2€ 4€

α.  Βρείτε το ονομαστικό ΑΕΠ  το  2010  και  το  2011.  Ποια  είναι  η  ποσοστιαία μεταβολή του ονομαστικού ΑΕΠ μεταξύ των ετών 2010 και 2011;

β. Αν το 2010 είναι το έτος βάσης, ποιο είναι το πραγματικό ΑΕΠ το 2010 και το 2011; Ποια είναι η ποσοστιαία µεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ μεταξύ των ετών 2010 και 2011, χρησιμοποιώντας το 2010 ως έτος βάσης;

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται δεδομένα για το πραγματικό ΑΕΠ μιας χώρας.

Έτος 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Πραγματικό ΑΕΠ 9671.1 9887.7 9910.0 10135.9 10580.7 10784.7

Υπολογίστε τους ρυθμούς μεγέθυνσης της οικονομίας αυτής για κάθε έτος.

α. Ποιος είναι ο μέσος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης;

β. Χρησιμοποιώντας ως κριτήριο το μέσο ρυθμό μεγέθυνσης που υπολογίσατε, μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με χαρακτηριστούν ως περίοδοι οικονομικής ύφεσης;