Προτεινόμενη Ύλη Εξετάσεων

Η ύλη και το πλαίσιο του διαγωνισμού αντιστοιχούν γενικά στο περιεχόμενο που διδάσκεται
στην Γ’  Λυκείου και το αντίστοιχο βιβλίο.